Adaptační pobyt

V měsíci září 18. – 20. 9. 2019 se uskutečnil pro žáky 6. tříd adaptační pobyt. Celkem se zúčastnilo 20 žáků, jeden pedagog a jeden asistent pedagoga. Cílem akce bylo navození přátelské atmosféry v třídním kolektivu, seznámení se s novými spolužáky a novou třídní učitelkou, stmelení kolektivu prostřednictvím zkušenostních her a navázání vztahu s třídním učitelem. Program odpovídal požadavkům ŠVP v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Program byl částečně zajištěn ve spolupráci se společností SUN OUTDOOR Bílá, ostatní aktivity zajišťoval metodik prevence RFCH společně s asistentkou pedagoga. Náplní pobytu byly sportovní a dovednostní hry, týmové akce, zážitkové a psychologické programy, tvořivé aktivity a diskuse. Ubytování a stravování bylo zajištěno na bílé v hotelu Stodola, zajištěna byla plná penze. Adaptační splnil očekávání a byly naplněny cíle pobytu. Adaptace do skupin byla přínosná pro každého ze zúčastněných.

 

Třídnické besedy probíhali pravidelně jednou týdně mimo řádnou výuku. Evidence je vedena v třídní knize. Třídní učitelé s žáky hodnotí situaci ve třídě, řeší konkrétní problémy v kolektivu a jiné, stanovují si další cíle, plánují společné akce, mluví o tom, co se jim podařilo. Zaměřují se na prevenci, žáci mají možnost s učitelem hovořit o všem, co je trápí. V některých třídách využívají schránku důvěry. Třídní učitelé úzce spolupracují s preventistou, který dle potřeby s žáky pracuje a připravuje aktivity dle daného problému.

 

Tématické besedy

 

Besedy s Renarkonem

Besedy byly rozděleny do několika bloků a lektoři se s dětmi setkaly v říjnu, lednu. Plánované dubnové setkání se bohužel vzhledem ke „koronavirové“situaci neuskutečnilo. Žáci však o tyto besedy nepřijdou a závěrečný blok preventivního programu se uskuteční v září 2020.

V rámci projektu proběhly tématické besedy pro žáky s Renarkonem.  Tato organizace poskytuje

poradenské a terapeutické služby v oblasti drogové, rodinné a sociálně výchovné prevence. Pro žáky 1. stupně si lektoři připravili aktivity podporující utváření zdravých vztahů v kolektivu, vzájemné tolerance, citlivé vnímavosti vůči druhému, schopnosti navazování kontaktů s vrstevníky a posilování komunikace. Důraz byl kladen zejména na nezbytnost dodržování pravidel ve skupině, vzájemné sebeúcty, tolerance a stále opomínaného respektu. Významnou části besed bylo také povídání o podpoře a rozvoji soudržnosti, spolupráce ve skupině či posilování komunikačních dovedností. Děti si hravou formou vysvětlily vhodnost chování vůči spolužákům, jak nežádoucímu chování předcházet a omezovat jeho důsledky. Pro žáky 2. stupně byly připraveny vstupy o komunikaci, vztazích, problematice šikany či sexuální výchově. Velmi zajímavá byla

také diskuze na téma vliv medií. Setkání s lektory z Renarkonu je pro nás vždy velmi milým zpestřením a věřím, že vše, co se děti dozvěděly, budou prakticky využívat nejen ve škole, ale

i v každodenním životě.

 

Besedy s Policií ČR

V prvním pololetí proběhly besedy určené pro 2. stupeň:

 

6. třída – šikana, mezilidské vztahy

7. třída – rizika virtuální komunikace

8. třída – alkohol, drogy, trestní zodpovědnost

9. třída – trestní odpovědností

 

Na druhé pololetí byly plánované besedy také pro 1. stupeň, bohužel z důvodu uzavření škol se nám nepodařilo setkání uskutečnit. Věříme, že spolupráci s Policií ČR se nám podaří udržet a besedy na aktuální témata, jako jsou mezilidské vztahy, šikana, rizika virtuální komunikace, kyberkriminalita mezi dětmi proběhnou v následujícím školní roce.