Na naší škole realizujeme různé projekty či projektové dny.

Projektové dny jsou rozděleny do dvou kategorií: ty, které se konají pravidelně a “nárazové”, které se vždy vztahují k určité důležité události v historii ČR či obce.

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)


V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.


Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.
Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde .
Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.Projekt "Spolupráce a hraní - úspěšné učení"


Název projektu: "Spolupráce a hraní - úspěšné učení"
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001990
Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název tématického cíle:Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Délka trvání: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Prioritním cílem projektu je "omezování a prevence a předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke vzdělání" formou personální podpory školy a podpory extrakurikulárních aktivit žáků.

Byl nám schválen (16. 12. 2016) v rámci výzvy 22.

Projekt "Poznáme se hrou"


Jedná se o projekt, který věnuje pozornost prevenci rizikových forem chování.

Součástí projektu je adaptační pobyt žáků šesté třídy, který je zaměřen na budování pozitivního klimatu ve třídě a částečně na budování pozitivních vazeb mezi žáky druhého stupně.
Z projektu bude tímto způsobem podpořeno 25 žáků šesté třídy.

Další podporovanou aktivitou jsou "Besedy s Renarkonem". Renarkon je obecně prospěšná organizace poskytující poradenské a terapeutické služby v oblasti drogové rodinné a sociálně výchovné prevence.

Třetí aktivitou je realizace třídnických besed, které budou zaměřeny na budování pozitivníhoklimatu ve třídách. Důraz bude kladen na aktuální diagnostiku klimatu tříd a na včasné řešení problémů.

Poskytovatel dotace programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017

Zvládnu to

je projekt zařazovaný do tradičních akcí školy už od roku 2009. Děti se díky němu naučí, jak zvládnout mimořádné situace.
V průběhu devíti let povinné školní docházky si procvičí, jak správně nahlásit úraz či dopravní nehodu nebo požár na linku 112, jak ošetřit zranění, jak se zachovat v případě evakuace a mnoho dalších věcí. Většinu činností si mohou vyzkoušet prakticky.

Na druhém stupni se každý rok věnují opakování poskytování první pomoci - absolvují teoretické základy první pomoci, naučí se polohovat pacienty, resuscitaci na resuscitačních pannách, vyzkouší si první pomoc při praktickém nácviku ošetření ran a zlomenin. Některé části naší obce se nacházejí v povodňové oblasti a proto se naučí také, jak a co si zabalit do evakuačního zavazadla a jak se chovat při opuštění bytu.


Projektový Den Země

je také pravidelně pořádán zcela v režii naší školy. Kolem 22. dubna každého roku se jej zúčastňují všichni žáci z prvního i z druhého stupně.
V každém ročníku má jinou náplň, ale všechny společně tvoří soubor dovedností a znalostí, které mají dovést děti k pochopení zákonitostí přírody a k její ochraně.
V současné době uvažujeme o přepracování projektu pro druhý stupeň tak, abychom mohli v případě hezkého počasí vyrazit do přírody a učit se tam.


Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)

I naše škola se zapojila do několika projektů podporovaných EU. Jedním z nich je Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK). K partnerství na tomto projektu nás přizvala SOŠ Frýdek-Místek. Jeho cílem je - jak název napovídá - podporovat žáky z druhého stupně základních škol v přírodovědné a technické oblasti. Toto je realizováno prostřednictvím workshopů, exkurzí a odpolední zájmové činnosti.
Mám za to, že jsme tento projekt plně využili a hlavně, že se líbil žákům a opravdu splnil svůj účel.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Délka trvání projektu: 21. 08. 2013 – 30. 06. 2015


Mezinárodní spolupráce se Základní školou Zubrohlava

Mezinárodní spolupráce se Základní školou Zubrohlava začala tím, že jsme byli osloveni paní ředitelkou…, abychom se připojili k partnerství v rámci projektu Integrácia. Do dnešního dne proběhly dvě setkání žáků našich škol - naši prvňáčci vyrazili do Zubrohlavy na pasování prvňáčků a slovenské děti přijely do Beskyd poznat krásy našeho kraje. Ne náhodou byla jejich návštěva naplánována na odbobí našich Jarních slavností. Slovenské děti tak mohly vidět dvě krásná vystoupení našich dětí.

Projekt „Všichni za jednoho“

Projekt je určen pro žáky Základní školy Čeladná. Hlavní část projektu, adaptační pobyt proběhl ve dnech 8. 10. – 10. 10. 2014, byl realizována se žáky dvou tříd druhého ročníku a žáky šestého ročníku ve spolupráci s Centrem outdoorových aktivit Jihlava. Adaptační pobyt se uskutečnil na Chatě Svoboda v Ostravici. Více o Adaptačním pobytu - v předběžné zprávě projektu „Všichni za jednoho“.

Potřebnost, obsah a cíle projektu
Základní škola Čeladná je místem, v němž se setkávají žáci z velmi rozdílného sociálního prostředí. Na jedné straně je zde početná skupina žáků s velmi dobrým sociálním zázemím, na straně druhé je zde velký počet žáků z rodin z opačného konce sociálního spektra. Dalším výrazným specifikem školy je skupina žáků, kteří žijí v Dětském domově Čeladná. Každodenní kontakt žáků z různých sociálních skupin a specifické skupiny dětí z DD Čeladná vytváří prostředí náchylné pro vznik různých typů rizikových forem chování. V naší škole je prevenci RFCH věnována dlouhodobě značná pozornost. Preventivní činnost vedeme nejrůznějšími moderními formami a její součástí jsou aktivity zahrnuté do projektu:

a) Adaptační pobyt žáků
b) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
c) Aplikace odborných znalostí, dovedností a praktik získaných během adaptačních pobytů a DVPP

I. Název programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015
II. Kód programuŠMS/P
III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotaceVyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje
IV. Cíle a priority programu (účelové určení) Podporované aktivity musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.
Délka trvání projektu: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015


OBĚDY PRO DĚTI

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Název programu Obědy pro děti
Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotacepaní Ivana Tykač, ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Jakým způsobem je pomoc poskytovanáPomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy. Je tedy nutná úzká a aktivní spolupráce se základními školami. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. S každou základní školou je řešena žádost individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.
Délka trvání projektu: Projekt byl zahájen dne 12. 9. 2013, naše škola se do něj zapojila poprvé ve školním roce 2015/2016


ČTU, ROZUMÍM, POZNÁVÁM
- ČTENÍM OBĚVUJI SVĚT
Pro rok 2015

A) Čtenářské dílny

Tuto část projektu jsme využili hned třikrát a to pro 2.-3. třídu, 4.-5. třídu a 6.-7. třídu nakoupili jsme přes 360 knih pro všechny věkové kategorie. Již několikrát proběhla v těchto třídách čtenářská dílna. Tato hodina obsahovala spoustu zajímavých příběhu a prací s tímto spojené. Děti si čtenářskou dílnu velice oblíbily. Velké množství dětí si půjčuje knihy z dílen a čtou doma i ve škole. Od začátku projektu se zájem o knihy a četbu velice zvýšil.

Cílem tohoto projektu bylo zvýšení zájmů o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

B) Zahraniční jazykový kurz pro učitele

V rámci dalšího vzdělávání a zdokonalování v anglickém jazyce v srpnu 2015 vycestovala paní učitelka Mgr. Mohylová z 2. stupně na 10 dní do Anglie. Tam byla ubytována v místní rodině a poznávala tam kulturu a vzdělávání ve škole. Pracovala na zlepšení jazykových schopností s rodilými mluvčími ve škole i v rodině.

C) Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky

V září 2015 vycestovalo 10 žáku a 2 kantoři z 8. a 9. třídy do Londýna kde byli ubytováni u rodin. Účastnili se výuky ve škole, kde zdokonalovali anglický jazyk. Poznávali krásy Anglie a tamní kulturu. Žáci byli velice nadšeni a spokojeni. Během pobytu samostatně konverzovali s rodinami i pedagogy v anglickém jazyce bez větších obtíží.

Cílem této části projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO.

Název programu ČTU, ROZUMÍM, POZNÁVÁM- ČTENÍM OBĚVUJI SVĚT
Číslo výzvy 56
Program, prioritní osa, oblast podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cíle programu, oblasti podpory Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Šablony klíčových aktivit: 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Doba trvání individuálních projektů 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Vyhlašovatel programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace a bojovat proti epidemii dětské obezity.
Tento projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma (jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty), nejlépe místní produkce.
Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí.

Vyzkoušeli jsme již tři firmy, nyní spolupracujeme s firmou Bovys, avšak nejspokojenější jsme byli s firmou OVO CENTRUM Valašské Meziříčí proto by jsme se chtěli k této firmě v dalším roce vrátit.

Název programu Ovoce a zelenina do škol
Doba trvání projektu od roku 2010/2011
Vyhlašovatel programu Státní zemědělský intervenční fond