Mimořádné opatření - od 18. září ve škole nosíme roušky!

Výjimku mají žáci a pedagogové 1. stupně mimo společné prostory.
Celé znění "Mimořádného opatření" MZ naleznete zde.

Zde naleznete "Informace pro školy a školská zařízení o mimořádném opatření".
Informace k postupu škol u akutních respiračních onemocnění žáků

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 pro školy a zákonné zástupce dítěteŠkolní družina informuje


Jak vyzvedávat děti ze školní družinyZahájení školního roku 2020/2021

Program slavnostního zahájení školního roku 2020/21 a organizaci prvních školních dnů naleznete zde.

Vyučování a provoz budou uzpůsobeny dle "Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021" - viz. zde.

Zápis žáků do školní družinyZde je ke stažení přihláška do školní družiny (oboustranná).

Organizace školního roku 2020/2021

Organizaci nového školního roku naleznete v sekci "Všeobecné informace".Sportovně charitativní projekt CooLOBĚŽKA UP Pustevny se uskuteční v neděli 20.9.2020

Odkazy k projektu: FB profil: https://www.facebook.com/coolobezkacup
FB událost: https://www.facebook.com/events/3679986592018993
Web: http://www.coolobezka.cz/pustevny
>
Informace k vydávání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáváno v úterý 30. června všem žákům. Ti žáci, kteří nedocházeli do školy na nepovinnou výuku/konzultace, přinesou ráno vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“, jinak nebudou vpuštěni do budovy.
Žáci II. stupně obdrží vysvědčení v 1. vyučovací hodině a neprodleně opustí školu.
Žáci I. stupně rovněž obdrží vysvědčení v 1. vyučovací hodině a ti, kteří nedocházejí na výuku do pracovních skupin, rovněž odcházejí domů. Ostatní se zúčastní programu se svými třídními učiteli až do oběda. Školní družina má normální provoz.
Letní provoz ŠD formou příměstských táborů

Prosím zákonné zástupce žáků, kteří jsou přihlášení na příměstské tábory, by provedli úhradu poplatku 900,- Kč/turnus/ 1 osoba - na účet školy č. 18 14 18 130 / 0300. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno + příjemní dítěte; tábor; (označení tábora na který jste dítě přihlásili) A (Filmový festival) B ( Pod pirátskou vlajkou) C (Se zvířátky do pohádky).
Prosíme o úhradu poplatku nejpozději 30.6.2020.
Příjem přihlášek je již uzavřen.
Pro žáky II. stupně

Dne 8. 6.  nastoupí do školy žáci II. stupně. Na základě registrovaných počtů jsou sestaveny 4. skupiny, pro každý ročník jedna.
Rozvrhy jednotlivých skupin jsou zde...

Přihlášky do 12. června, čtěte více ...

Přihláška ke stažení...Oznámení pro stravníky

Od 1. 6. 2020 z důvodu zdražování cen potravin dochází ke zvýšení ceny oběda pro cizí stravníky na 80 Kč.


Vážení rodiče,

od 8. června mohou nastoupit do školy žáci II. stupně. Docházka je nepovinná, a může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 8. 6. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.
Organizace pobytu žáků se řídí kapacitními možnostmi školy.
Podrobnosti čtěte zde...

Hodnocení žáků za druhé pololetí

Při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme postupovat podle vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. a příslušné metodiky k této vyhlášce. Podrobné informace najdete na příslušných stránkách MŠMT.
Způsob předávání vysvědčení zatím nebyl stanoven, budeme Vás včas informovat.Pro žáky I. stupně

Dne 25. 5. 2020 nastoupili do školy žáci I. stupně. Skutečný počet se oproti registraci lehce snížil, takže došlo ke snížení počtu skupin z 8 na 7. (skupina č. 7 se ruší).
Rozvrhy jednotlivých skupin jsou zde... Organizaci výdeje obědů naleznete zde...

Informace k jednotným přijímacím zkouškám 2019/2020

Zveřejňujeme informace k termínům konání přijímacích zkoušek na střední školy dle harmonogramu MŠMT a další informace včetně pokynů a pravidel.Pro žáky I. stupně

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 mohou za určitých opatření chodit do školy žáci I. stupně. Žáci budou rozděleni do osmi skupin do 15 žáků.
Pro skupiny žáků z 1. a 2. ročníku máme zajištěnu péči o žáky v souladu s doporučením (dopoledne jeden pedagog, odpoledne jedna vychovatelka).
U žáků 3. – 5. ročníku se dopoledne vystřídají učitelé jen minimálně, a to podle odbornosti, abychom se mohli odpovědně věnovat hlavním předmětům. Vypracovali jsme i péči o jednotlivé skupiny denně do 16 hodin, ale tady už došlo ke střídání jednotlivých pedagogů v návaznosti na jejich povinnosti v oblasti distanční výuky.
Rozvrhy jednotlivých skupin jsou zde... Organizaci výdeje obědů naleznete zde...Výsledky zápisu do 1. třídy

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání do prvního ročníku na naší škole od školního roku 2020/2021 najdete zde...Školní družina upozorňuje

Vážení rodiče,

Z důvodů mimořádných opatření v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 není zákonným zástupcům umožněn vstup do školní budovy.
Zákonní zástupci žáků z I.A, z I. B a z II. třídy si své děti mohou vyzvednout za asistence "pana recepčního".
Žáci III. - V. třídy budou odcházet ze školy samostatně dle písemných pokynů zákonného zástupce nejpozději v 16:00.
Ranní družina nebude v provozu a do školy mohou žáci přicházet nejdřív v 7:30.
Obědy pro žáky si rodiče přihlásí u vedoucí školní jídelny.
Zde je ke stažení "formulář" pro zákonné zástupce, který vyplněný a podepsaný odevzdají 25. 5. (v den nástupu do školy) společně s čestným prohlášením.Vyzvednutí věcí, odevzdávání učebnic

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě nenastoupí do školy 25. 5. 2020, vyzvedněte si, prosím, jeho věci (úbor, pomůcky do VV apod.) ve dnech
21. 5. 2020 v době od 16:00 do 17:00 hodin
nebo
22. 5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v prostorách šaten.
Máte-li doma knihu ze školní knihovny, prosíme o její navrácení.
Učebnice žákům 1. až 8. ročníku zůstávají, výměna proběhne příští školní rok v září.
Žáci 9. ročníku odevzdají učebnice dne 15. 6., čas a způsob bude upřesněn.

Děkujeme za pochopení.Vážení rodiče,


od 25. května mohou nastoupit do školy žáci I. stupně. Docházka je nepovinná, a může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 25. 5. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.

Více informací zde.


Informace k distanční výuce

v období od 5. května budou žáci kontaktováni (Bakaláři/Komens, vyukaceladna@seznam.cz) svými vyučujícími a vyzváni k navázání kontaktu přes SKYPE. Interaktivní část výuky bude vedena formou skupinových nebo individuálních konzultací v časech podle instrukcí příslušného vyučujícího, popř. individuální dohody.Vážení rodiče,


od 11. května mohou nastoupit do školy žáci 9. ročníku za účelem přípravy na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. Docházka je nepovinná, ale může se jí zúčastnit jen ten žák, který hned 11. 5. 2020 donese ráno Vámi vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“. (Předvyplněný formulář naleznou rodiče žáků IX. třídy v IS Bakaláři/Komens).

Více informací zde.


Změna v zasílání úkolů - úprava

Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli zasílání úkolů pro 5. až 9. ročník na emailovou adresu "vyukaceladna@seznam.cz" nerušit, ovšem z důvodu rizika manipulování s obsahem schránky žáky budou všechny úkoly duplicitně nadále na "Bakaláři/Komens". Směrodatný bude obsah umístěný v IS Bakaláři/Komens.

Výuka přes SKYPE

V květnu (datum upřesníme) bude spuštěna výuka přes SKYPE.


Návrh na uvolnění škol a ŠZ

Milé děti, vážení rodičové,

srdečně Vás ze školy všechny zdravíme. Všem je nám po žácích smutno a distanční výuka se nám pranic nelíbí. Moc se těšíme, až nouzový stav pomine a sejdeme se zase ve škole. Většina žáků a rodičů je se svými učiteli v kontaktu, odesílají jim splněné úkoly – udržují se v kondici. Chválíme!
Znovu připomínáme, že „jsme na příjmu“. Pokud něco potřebujete, pište nám. Návrh na uvolňování opatření ve školství je návrhem, v návaznosti na situaci se může změnit. Situaci bedlivě sledujeme.
Držte se, společně to zvládneme!

S pozdravem J. Satinská


Online zápis dětí do 1. tříd základní školy

Dle pokynů MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2020/2021 budou zápisy probíhat od 1. do 30. dubna 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisů, motivační část se neuskuteční. Ministerstvo doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Připravili jsme online elektronický systém, který vyvoláte ikonou pod tímto textem.


Zobrazí se formulář, kde vyplníte potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté tlačítkem "odeslat" automaticky odešle do systému naší školy.
Po vyplnění formuláře dokončíte formální část, a to podepsání zákonným zástupce dítěte. Na Vámi uvedený email obdržíte potvrzení o registraci (s přiděleným registračním číslem), spolu s odkazem na stažení vyplněné přihlášky ve formátu "pdf". Tu je třeba doplnit, vytisknout, podepsat a do naší školy doručit či odeslat poštou. Podepsat ji lze i elektronicky a zaslat e-mailem nebo datovou schránkou.
Bližší informace ke způsobu podání najdete zde.

Ošetřovné

Vážení rodiče, o ošetřovné žádejte na emailové adrese "skola.celadna@volny.cz". Uveďte jméno a příjmení dítěte a informaci, zda si formulář vyzvednete ve škole osobně nebo ho chcete poslat zpět na svoji mailovou adresu.


Vážení rodiče a žáci. Kontaktujte, prosím, své vyučující na jejich školních emailových adresách nebo přes "Bakaláři/Komens". Potřebují zpětnou vazbu, aby věděli, jak učivo zvládáte a jak se Vám v práci daří.
Výukové materiály a úkoly, umístěné na webovém systému „Bakaláři“ v oddílu „Komens › Přijaté zprávy“, budou duplicitně zasílány i na mailovou adresu "vyukaceladna@seznam.cz".
***
Podrobnější informace k domácímu učení pro žáky ZŠ Čeladná čtěte zde!
***


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.
Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznámují s písmenem B.

Vážení rodiče, v pondělí 16. 3. 2020 byly odeslány všem žákům úkoly k domácímu učení na týden 16. - 20. 3. 2020.
Pokud se náhodou stalo, že Vašemu dítěti v 1. - 4. ročníku úkoly nedošly na mail rodičů, napište třídní učitelce nebo na skola.celadna@volny.cz. Napravíme.


Po dobu přerušení prezenční výuky budou úkoly a instrukce k domácí přípravě žákům 5. až 9. ročníku zasílány prostřednictvím webového informačního systému BAKALÁŘI. Sledujte jej proto pravidelně, zprávy a úkoly najdete pod volbou "Komens, Přijaté zprávy". Se zákonnými zástupci mladších žáků bude komunikováno prostřednictvím elektronické pošty.
Vážení rodiče,

dle dokumentu vydaného ministerstvem zdravotnictví „Mimořádné opatření“, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se přerušuje výuka.
Škola (včetně školní družiny a školní jídelny) bude od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena.

Další informace sledujte na školních webových stránkách zsceladna.cz , na školním FB, od pondělí 16. 3. 2020 také v IS Bakaláři.

Dne 10. 3. 2020    Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy


Výsledky VII. ročníku soutěže O pohár čeladenské ovečky včetně informace o vernisáži najdete zde.


Informace k opatřením v souvislosti s rizikem infekce COVID-19.

Během jarních prázdnin, t.j. od 24. do 28. února 2020, bude provoz školní družiny z důvodu nízkého zájmu přerušen.ZE STEJNÉHO DŮVODU SE KARNEVAL PŘESOUVÁ NA POZDĚJŠÍ TERMÍN. BUDE UPŘESNĚNO.Informace pro uživatele IS BAKALÁŘI
Propojení účtů – více dětí na škole
V případě, že máte více dětí na naší škole, můžete si více účtů propojit v jeden. Po přihlášení se budete moci jednoduše mezi sourozenci přepínat:

  1. přihlaste se do webové aplikace do jednoho účtu
  2. po přihlášení si vyberte nabídku „Nástroje“ a dále „Propojení účtů“
  3. Zadejte přihlašovací údaje k dalšímu účtu a stiskněte tlačítko „Propojit“, účty se Vám propojí
Po propojení účtů je možné se jednoduše přepínat mezi účty pomocí ikonky vpravo nahoře
POZVÁNKAVíce zde.


Šachový kroužek začne 25. 11. v 11:40 v učebně IV. třídy.


Zde najdete Sborník básní ze 4. ročníku literární soutěže Kalusův kalamář.Ve středu 6. listopadu v ZŠ Čeladná probíhá provoz v normálním režimu.Zájmový kroužek "Věda nás baví" nebude v tomto školním roce pokračovat pro malý zájem.
Kroužek ručního šití se odkládá (ze zdrav. důvodů).
Drobná úprava v rozvrhu hodin je platná do konce školního roku.
Rozšířili jsme zkušebně webovou aplikaci o přístup k hodnocení žáků V. třídy (tzv. elektronickou žákovskou knížku).
Lze také oboustranně předávat mezi školu a zákonnými zástupci i jiná sdělení. Vstup do aplikace je možný na základě přihlašovacích údajů, které budou v nejbližších dnech distribuovány, přes odkaz na stránkách školy (zsceladna.cz, klasifikace Bakaláři), nebo přímo přes webovou adresu "https://zsceladna.bakalari.cz/bakaweb".
Jelikož nezačínáme od začátku školního roku, nejsou zde doplněny všechny průběžné známky. Systém ale budeme již nyní používat zejména pro sdělování důležitých informací.

Provoz školní družiny bude po dobu podzimních prázdnin (29. - 30. října) zajištěn v případě, že se přihlásí minimálně 10 žáků (žákům bylo zapsáno do deníčku, přihlášky jsou k dispozici u vychovatelek).

Seznam žáků přijatých do ŠD najdete zde.


Přihláška do ŠD ke stažení ve formátu "doc" a "pdf" .Nabídka tanečních aktivit pro děti


Od 1. 9. 2019 dochází ke zvýšení stravného!
viz. "Provozní řád školní jídelny"Z důvodů rekonstrukce je vstup pro placení stravného bočním vchodem ŠJ.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků najdete zde
I v příštím školním roce budeme zajišťovat pro potřebné obědy zdarma. Bližší informace zde.
Informace k webové aplikaci "Bakaláři"

Vážení uživatelé,
zavedením nového zabezpečovacího certifikátu se odstranilo chybové hlášení prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox a lze je nyní bez problému používat.
Pro přístup z mobilu či tabletu s OS Android je nadále k dispozici aplikace "Bakaláři", která je ke stažení na Google Play.
Na "Bakaláře" se dostanete přes odkaz ze stránek školy "zsceladna.cz" (vpravo dole) nebo přímo vložením odkazu "zsceladna.bakalari.cz/bakaweb" do adresního řádku prohlížeče.
U přihlašovacího jména a hesla dbejte na rozlišení malých a velkých písmen.
Děkujeme za přízeň.


Oznámení o přijetí žáků do 1. třídy je zde.


Oznamujeme, že od 1. května platí přísnější pravidla pro vstup cizích osob do budovy školy. Přesné znění je vyvěšeno u vstupu do školy a je ke stažení také zde na tomto odkazu.


Výsledky VI. ročníku soutěže O pohár čeladenské ovečky najdete zde.
Ve školních prostorách byl nainstalován automat na výdej zdravých svačinek.
Automat vydává pouze na základě karet, které si zájemci (žáci) mohou vyzvednout na sekretariátu. Nabíjení kreditu a omezení vydávaného sortimentu se provádí prostřednictvím webových stránek www.happysnack.cz


Projekt "Odpaďáček" informuje!


Naše škola se zařadila do rodiny škol honosících se prestižním titulem
Světová škola.

Více o projektu najdete zde:
Dále - viz. Archiv článků