Školní preventista se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů jako jsou: nezdravé vztahy v kolektivu, návykové látky, šikana, násilí, nezdravý životní styl, kriminalita dětí a mladistvých apod.

Preventistou sociálně patologických jevů na ZŠ Čeladná je Mgr. Petra Pacáková.
Minimální preventivní program ZŠ Čeladná (v pdf)

Projekt "Poznáme se hrou"


Jedná se o projekt, který věnuje pozornost prevenci rizikových forem chování.

Součástí projektu je adaptační pobyt žáků šesté třídy, který je zaměřen na budování pozitivního klimatu ve třídě a částečně na budování pozitivních vazeb mezi žáky druhého stupně.
Z projektu bude tímto způsobem podpořeno 25 žáků šesté třídy.

Další podporovanou aktivitou jsou "Besedy s Renarkonem". Renarkon je obecně prospěšná organizace poskytující poradenské a terapeutické služby v oblasti drogové rodinné a sociálně výchovné prevence.

Třetí aktivitou je realizace třídnických besed, které budou zaměřeny na budování pozitivníhoklimatu ve třídách. Důraz bude kladen na aktuální diagnostiku klimatu tříd a na včasné řešení problémů.

Poskytovatel dotace programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017