Školní rok 2017/2018
JÍDELNÍČKY - HISTORIE


Z důvodu opotřebení výdejního terminálu ve školní jídelně zanikne výdej obědů na základě magnetických karet (karty již nelze vracet).
Do konce ledna se prodávají čipy, 85K/ks u provozní ŠJ.
Ty budou vratné při ukončení školní docházky (pokud budou neporušené).
Od února 2018 již budou obědy vydány pouze na základě čipu.

Čipy lze zakoupit již od 23.1. u provozní ŠJ.
Děkuji za pochopení.

V Čeladné dne 19. 1. 2018

Huserová, provozní ŠJ


Přihláška ke stravování ve školní jídelně


Provozní řád školní jídelny

Provozní řád je stanoven v souladu se zněním vyhl., MŠMT č.107/2005Sb., o školním stravování.
 1. Podmínkou ke stravování žáka ve ŠJ je zákonným zástupcem vyplněná a odevzdaná závazná přihláška ke stravování, která je platná po celou dobu povinné školní docházky dítěte.
 2. Forma platby stravného od 1. 9. 2017


 3. Ve školní jídelně je zaveden systém magnetických karet,které slouží k identifikaci strávníka. Kartu lze zakoupit u provozní školní jídelny (36 Kč).

 4. Odhlašování obědů se provádí telefonicky 558 684 114, nebo osobně ve ŠJ. Nejpozději do 7:30 daného dne, kdy dítě chybí. Nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci. Ostatní dny nepřítomnosti je nutné odhlásit. Jinak má škola právo účtovat za toto stravování plnou cenu oběda (včetně mzdových a režijních nákladů).

 5. Výdej obědů probíhá v době od 11.00 do 13.40 hodin

 6. Jídelní lístek je vystaven vždy v jídelně a na internetu.

 7. Cena oběda pro jednotlivé věkové kategorie dětí:
  7 - 10 let 23,- Kč
  11 - 14 let 25,- Kč
  15 a více let 26,- Kč

  Věkové kategorie žáků jsou stanoveny dle vyhl. č.107/2005 Sb. Pro určení kategorie je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku (tzn. od září – srpna daného školního roku).

  Čeladná dne 31.08.2017

  Ivana Huserová, provozní ŠJ

  Výběr stravného na daný měsíc:
  (pouze pro ZŠ)

  dva poslední pracovní dny v měsíci
  od 7:00 do 7:30; od 8:00 do 9:30 a od 10:00 do 14:30  Provozní řád školní jídelny platný od 1.1.2013


  Vedoucí ŠJ: Naďa Valeriánová
  Hlavní kuchařka: Marcela Mrkvová
  Telefon: 558 684 114

  1) Zásady provozu
  Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb.,o školním stravování.
  Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
  Žáci se řídí pokyny pedagogického dozoru,vedoucí ŠJ a kuchařek.
  Polévku a nápoj si strávníci berou sami do připraveného nádobí.
  Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
  Z jídelny není možné odnášet hlavní jídlo.
  Do jídelny nelze nosit a dávat na tácek různé předměty a hračky.

  2) Provoz ŠJ
  Výdej pro strávníky: 11:00 - 13:40 hod.
  V první den nepřítomnosti dítěte může zákonný zástupce odnést jídlo v jídlonosiči.
  Na další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny (zákon č.561/2004 Sb.par.119).
  Nárok na dotované stravování zaniká a oběd lze zakoupit v plné výši(mzdy,režie,potraviny).
  Totéž platí i pro zaměstnance školy.
  Je zakázán odběr do skleněných nádob.

  3) Výše stravného
  Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
  děti 7 - 10 let 23,00Kč
  děti 11- 14 let 25,00Kč
  - 15 a více let 27,00Kč

  4) Placení stravného
  Výběr na příští měsíc probíhá poslední dva dny v daném měsíci.
  1.v hotovosti
  2.bezhotovostním převodem na účet školy

  5) Přihlášky ke stravování
  Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 8:00 do 14:30.

  6) Odhlášky ze stravování
  Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 558 684 114 každý pracovní den v době od 7:30 do 14:30.Vyjímečně lze odhlášku provést do 7:30 téhož dne.
  Trvalé odhlášky se provádí osobně v kanceláři.

  7) Magnetická karta
  Výdej obědů probíhá pomocí magnetické karty.
  Karta je vydána po přihlášení a zaplacení stravného a stojí 36,00Kč.
  Nepoškozenou kartu lze při ukončení školní docházky vrátit.

  8) Vyúčtování
  Během školního roku je prováděno automaticky z měsíce na měsíc.
  V měsíci červnu na konci školního roku jsou přeplatky vráceny v hotovosti nebo na účet zákonného zástupce.

  9) Doba prázdnin, případně mimořádné ředitelské volno
  V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni při placení na daný měsíc.

  10) Jídelní lístek
  Na každý týden je vyvěšen:
  u vchodu do ŠJ a na nástěnce ve ŠJ
  na webových stránkách školy

  11) Dotazy, připomínky
  Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

  V Čeladné dne 1.1.2013

  Valeriánová Naďa – vedoucí ŠJ
  Mgr. Jana Satinská - ředitelka školy


  Tel.558684114 ; e-mail: jidelna.celadna@seznam.cz  Bezhotovostní platby:

  Vážení rodiče, naše škola se na základě vašich žádostí rozhodla nabídnout vám možnost placení stravného bezhotovostně na účet naší školy. Možnost platby v hotovosti zůstává zachována.

  Bezhotovostní platby budou probíhat následujícím způsobem:

  Stravné bude vybíráno zálohově na účet školy č.181418130/0300 v částkách

  Pro 1. – 4. třídu 460,- Kč
  Pro 5. – 9. třídu 500,- Kč

  Platba na účet školy musí být připsána do 20.dne v měsíci.
  Záloha je vždy na příští měsíc.

  V případě neobdržení zálohy nebude žákovi poskytnut oběd.

  Vyúčtování záloh provede škola k 30.6. běžného roku, přeplatky budou vráceny hotově nebo na běžný účet dle dispozic rodičů.

  V případě, že máte o tuto službu zájem, kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní N.Valeriánovou, od níž obdržíte variabilní symbol. Při odesílání platby do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.