Školní rok 2017/2018
JÍDELNÍČKY Z KALENDÁŘNÍHO ROKU 2017
Školní rok 2016/2017
JÍDELNÍČKY Z KALENDÁŘNÍHO ROKU 2017JÍDELNÍČKY Z KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016


Provozní řád školní jídelny

Provozní řád je stanoven v souladu se zněním vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 1. Podmínkou ke stravování žáka ve školní jídelně je zákonným zástupcem vyplněná a odevzdaná závazná přihláška ke stravování, která je platná po celou dobu povinné školní docházky dítěte.

 2. Forma platby stravného od 1. 9. 2016


 3. Ve školní jídelně je zaveden systém magnetických karet,které slouží k identifikaci strávníka při odběru oběda. Kartu lze zakoupit u vedoucí ŠJ (36 Kč).

 4. Odhlašování obědů se provádí den předem do 14 hodin telefonicky (tel. 558 684 114) nebo osobně. V případě náhlé nemoci je možné oběd odhlásit do 7:30 hod nebo si oběd vyzvednout do přinesených čistých nádob určených k přepravě jídla. Nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci. Ostatní dny nepřítomnosti je nutné jídlo odhlásit. Jinak má škola právo účtovat za toto stravování plnou cenu oběda (k ceně potravin se přičtou mzdové a režijní náklady).

 5. Výdej obědů probíhá v době od 11:00 do 13:40.

 6. Odhlášení žáka ze školního stravování lze pouze osobně u vedoucí školní jídelny.

 7. Jídelní lístek je vystaven vždy v jídelně a na internetu.

 8. Cena oběda pro jednotlivé věkové skupiny:
  7 - 10 let 23,- Kč
  11 - 14 let 25,- Kč
  15 a více let 26,- Kč
  Věkové skupiny pro stravování žáků jsou stanoveny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Pro určení skupiny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku (tzn. od září do srpna daného školního roku).
V Čeladné dne 31. 8. 2016

Huserová Ivana

Školní rok 2015/2016Informace pro bezhotovostní platby:

žáci 7-10 let 460Kč (paušální částka každý měsíc)
žáci 11-15 let 500Kč (paušální částka každý měsíc)
číslo účtu: 18 14 18 130 / 0300
variabilní symbol je čtyřmístné číslo poslední vydané karty
v poznámce k platbě uveďte jméno žáka a třídu, kterou v tomto školním roce navštěvuje

Školní rok 2014/2015Označení nebalených potravin=zhotovených pokrmů ve školních jídelnách
Značení alergenů je pouze informační požadavek

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd.
Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“,
není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu, uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů a označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.
Výběr stravného na daný měsíc:
(pouze pro ZŠ)

dva poslední pracovní dny v měsíci
od 7:00 do 7:30; od 8:00 do 9:30 a od 10:00 do 14:30Provozní řád školní jídelny platný od 1.1.2013


Vedoucí ŠJ: Naďa Valeriánová
Hlavní kuchařka: Marcela Mrkvová
Telefon: 558 684 114

1) Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb.,o školním stravování.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
Žáci se řídí pokyny pedagogického dozoru,vedoucí ŠJ a kuchařek.
Polévku a nápoj si strávníci berou sami do připraveného nádobí.
Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
Z jídelny není možné odnášet hlavní jídlo.
Do jídelny nelze nosit a dávat na tácek různé předměty a hračky.

2) Provoz ŠJ
Výdej pro strávníky: 11:00 - 13:40 hod.
V první den nepřítomnosti dítěte může zákonný zástupce odnést jídlo v jídlonosiči.
Na další dny nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny (zákon č.561/2004 Sb.par.119).
Nárok na dotované stravování zaniká a oběd lze zakoupit v plné výši(mzdy,režie,potraviny).
Totéž platí i pro zaměstnance školy.
Je zakázán odběr do skleněných nádob.

3) Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
děti 7 - 10 let 23,00Kč
děti 11- 14 let 25,00Kč
- 15 a více let 27,00Kč

4) Placení stravného
Výběr na příští měsíc probíhá poslední dva dny v daném měsíci.
1.v hotovosti
2.bezhotovostním převodem na účet školy

5) Přihlášky ke stravování
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 8:00 do 14:30.

6) Odhlášky ze stravování
Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 558 684 114 každý pracovní den v době od 7:30 do 14:30.Vyjímečně lze odhlášku provést do 7:30 téhož dne.
Trvalé odhlášky se provádí osobně v kanceláři.

7) Magnetická karta
Výdej obědů probíhá pomocí magnetické karty.
Karta je vydána po přihlášení a zaplacení stravného a stojí 36,00Kč.
Nepoškozenou kartu lze při ukončení školní docházky vrátit.

8) Vyúčtování
Během školního roku je prováděno automaticky z měsíce na měsíc.
V měsíci červnu na konci školního roku jsou přeplatky vráceny v hotovosti nebo na účet zákonného zástupce.

9) Doba prázdnin, případně mimořádné ředitelské volno
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni při placení na daný měsíc.

10) Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen:
u vchodu do ŠJ a na nástěnce ve ŠJ
na webových stránkách školy

11) Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

V Čeladné dne 1.1.2013

Valeriánová Naďa – vedoucí ŠJ
Mgr. Jana Satinská - ředitelka školy


Tel.558684114 ; e-mail: jidelna.celadna@seznam.czBezhotovostní platby:

Vážení rodiče, naše škola se na základě vašich žádostí rozhodla nabídnout vám možnost placení stravného bezhotovostně na účet naší školy. Možnost platby v hotovosti zůstává zachována.

Bezhotovostní platby budou probíhat následujícím způsobem:

Stravné bude vybíráno zálohově na účet školy č.181418130/0300 v částkách

Pro 1. – 4. třídu 460,- Kč
Pro 5. – 9. třídu 500,- Kč

Platba na účet školy musí být připsána do 20.dne v měsíci.
Záloha je vždy na příští měsíc.

V případě neobdržení zálohy nebude žákovi poskytnut oběd.

Vyúčtování záloh provede škola k 30.6. běžného roku, přeplatky budou vráceny hotově nebo na běžný účet dle dispozic rodičů.

V případě, že máte o tuto službu zájem, kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní N.Valeriánovou, od níž obdržíte variabilní symbol. Při odesílání platby do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.