Školní rok 2017/2018
Přihláška do školní družiny


Školní rok 2016/2017

V pátek 30.6. 2017 změna provozu ŠD


Žáci mohou do družiny ihned po rozdání vysvědčení. Z provozních důvodů školní jídelna nevaří (dejte dětem do ŠD svačinku) - konec ŠD ve 14:00.

Přejeme Vám hezké prázdniny
vychovatelky škoní družiny
Přihláška - ve formátu pdf


Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

 

Vnitřní řád školní družiny

Č. j.  8/2016

zpracovala :

Bc. Martina Marková,  

vedoucí vychovatelka školní družiny

schválila :

Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy

pedagogická rada projednala dne :

31. 8. 2016

směrnice nabývá platnosti :

1. 9. 2016

směrnice nabývá účinnosti :

1. 9. 20016

 

Řád školní družiny vychází ze zákona  561/2004 Sb. § 118, 121, a podle vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb. §  1,2,3,8 – 10 ve znění pozdějších předpisů

 

1. Úvodní ustanovení

 

      Vnitřní řád školní družiny stanoví formy  zájmového vzdělávání, organizaci a činnost školní družiny (dále jen ŠD) a práva a povinnosti žáků navštěvujících ŠD a jejich zákonných zástupců, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s Vnitřním řádem ŠD provede vychovatelka při zápisu žáka do ŠD.

 

 

2. Účastníci zájmového vzdělávání

 

Účastníky zájmového vzdělávání v ŠD jsou žáci ZŠ Čeladná (v případě provozu ŠD během letních prázdnin se mohou stát účastníky vzdělávání v ŠD také žáci jiných škol).ŠD je určena pro žáky I. stupně základní školy. O přijetí žáka do ŠD k pravidelné i nepravidelné docházce rozhodne ředitelka školy na základě písemné přihlášky zákonného zástupce žáka dle níže stanovených kritérií.

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin, v průběhu  školního roku, rozhoduje ředitelka školy. V době mimořádného volna je činnost družiny zajištěna, pokud tomu nebrání technické či provozní  důvody. Minimální počet přihlášených dětí pro provoz ŠD během prázdnin, či v době mimořádného volna, je 15 dětí.

 

 

3. Formy zájmového vzdělávání

 

V ŠD se uskutečňuje zájmové vzdělávání prostřednictvím třech forem:

 

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (nepravidelná docházka)

b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (pravidelná docházka)

c) využití otevřené nabídky spontánních činností


 

4.  Kritéria pro přijetí do ŠD

 

Kapacita ŠD 100 žáků, dle počtu přijatých žáků pracují až 4 oddělení ŠD. Zájmové vzdělávání v ŠD je určeno pro žáky I.. stupně. Žáci jsou přijímáni k docházce do ŠD na jeden školní rok. Umístění dítěte do ŠD není nárokové.

 

Přednostně budou přijímáni žáci během školního roku:

a) mladší ( z nižších ročníků)

b) přihlášení k pravidelné docházce

c) přihlášení v řádném zápisovém termínu (prvních 5 pracovních dnů v měsíci září)

d) při převisu poptávky o umístění žáků ze stejného (nejvyššího) ročníku rozhoduje datum podání písemné přihlášky do ŠD.

 

 

pro letní provoz  ŠD budou přednostně přijímáni žáci:

a) mladší ( z nižších ročníků)

b) žáci ZŠ Čeladná

c) žáci přihlášení v řádném termínu

d) děti zaměstnanců ZŠ Čeladná

 

 

Žáci mohou být přijímáni i během školního roku, pokud nebude naplněna kapacita ŠD. Ve výjimečných případech mohou navštěvovat ŠD i žáci, kteří nejsou  přihlášeni k pravidelné docházce (dle aktuální kapacity ŠD). 

 

 

5. Činnost školní družiny:

 denně 6 :30 – 7 :45 a 11 :40 – 17 :00

(prázdninový provoz 7:30 – 16:00)

 

a) ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování dle rozhodnutí ředitelky školy i v době prázdnin.

b) ŠD umožňuje žákům odpočinkové, zájmové, rekreační  činnosti dle vlastního ŠVP pro zájmové vzdělávání.

c) V době ranního provozu ŠD (tzv. ranní družina) přicházejí žáci sami v době 6: 30 do 7:30 do místnosti určené pro ŠD Myšky. Po ukončení ranního provozu ŠD sami odcházejí do tříd kde vyčkají na začátek výuky.

d) Vyučující  nižších ročníků (1. a 2.) přivádí po ukončení vyučování žáky do ŠD a informuje vychovatelku o chybějících žácích či případných změnách v rozvrhu třídy. Žáci vyšších ročníků (3. – 5. ) přicházejí  do ŠD po obědě sami bez doprovodu. Pokud žák nedorazí do 30 minut bez omluvy, budou zákonní zástupci telefonicky informováni o nepřítomnosti žáka v ŠD. Po opakovaných neomluvených absencích může být žák z družiny podle §22 zák. 561/2004 Sb. vyloučen.Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

e) V koncovém provozu ŠD (cca od 15:30) jsou žáci spojováni do jednoho oddělení, v 17:00 odvádí vychovatelka zbývající žáky do šaten.

f) Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka po ukončení provozu ŠD (po 17:00 hod) kontaktuje vychovatelka zákonné zástupce (dle kontaktů uvedených na přihlášce do ŠD). Pokud se zákonné zástupce (či osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte) nepodaří zkontaktovat

oznámí vychovatelka ŠD tuto skutečnost prostřednictvím OO Policie ČR pracovníkům OSPOD, kteří zajistí následnou péči o žáka. Po dobu předání žáka pracovníkovi OSPOD nese za dítě zodpovědnost vychovatelka ŠD.

g) Žák je uvolňován na zájmové kroužky v budově školy v dobu určenou zákonnými zástupci (uvedeno písemně v přihlášce do ŠD). Odpovědnost vychovatelky za žáka končí opuštěním prostor ŠD a vychovatelka za ně opět přebírá odpovědnost po jeho návratu zpět do ŠD. Vedoucí kroužku je povinen si žáky vyzvednout v ŠD a po ukončení činnosti kroužku je opět předat vychovatelce do ŠD.

h) Během pobytu žáka v ŠD je zajištěn pitný režim.

i) Pro svou činnost využívá ŠD učebny školy, odborné učebny, sportovní halu, venkovní sportoviště aj.

j) K činnosti ŠD může být využívána i pomoc žáků z vyšších ročníků, nepedagogických pracovníků školy i jiných osob, vždy po dohodě s vychovatelkou a s ohledem k charakteru plánované činnosti.

k) Žák je ze ŠD uvolňován dle pokynů uvedených na jeho přihlášce do ŠD nebo dle písemných sdělení (omluvenek) zákonných zástupců . Tato omluvenka musí obsahovat čitelné jméno žáka, datum, přesný čas jeho odchodu ze ŠD, způsob jeho odchodu a podpis zákonného zástupce. 

l) Žáka mohou vyzvednou ze ŠD zákonní zástupci nebo osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte (uvedené na přihlášce žáka do ŠD) . Vyzvedávání žáka ze ŠD je doporučeno ihned po obědě nebo pak vždy v celou hodinu (tak, aby nedocházelo k narušování činností v ŠD). Po 15:30 hod. je možno žáka ze ŠD vyzvednout kdykoliv.

m) Vychovatelka je oprávněna vyžádat si průkaz totožnosti u osob zmocněných k vyzvedávání žáka ze ŠD.

n) Zákonní zástupci a další návštěvníci do učeben ŠD bez vyzvání nevstupují. Dítě si vyzvedávají u oddělení, jehož je žákem. Po 16 :00 zvoní na zvonek oddělení ŠD, ohlásí se svým jménem a nahlásí jméno žáka, kterého jdou vyzvednout. vyčkají, až je vychovatelka vypustí do objektu školy. Žáci, zákonní zástupci ani zmocněné osoby nemají povoleno do objektu vpouštět cizí osoby.

o) Kapacita školní družiny je 100 žáků. V 1 oddělení školní družiny lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitelka školy stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

 I .) Při běžné činnosti ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem 30 žáků,

 II. ) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

 

 

6. Povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

a) Docházet řádně do ŠD v souladu s údaji uvedenými v přihlášce do ŠD. Docházka přihlášených žáků je povinná.

b) Během pobytu v ŠD žáci dbají pokynů  vychovatelek a ostatních ped. pracovníků a pracovníků školy. Žáci jsou povinni předložit neprodleně po příchodu do ŠD písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovatelkám

c) Žáci nesmí svévolně opouštět místnost ŠD a pohybovat se v prostorách šaten a učeben aj.

d) Žák udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Za škody způsobené na vybavení ŠD, které způsobí žáci úmyslně, svévolně nebo nedbalostí, bude vyžadována finanční náhrada po zákonném zástupci žáka.

e) Pokud žák zvlášť závažným způsobem poruší (např. šikanování, slovní a hrubý úmyslný fyzický útok, opuštění ŠD bez souhlasu vychovatelky apod.) či opakovaně porušuje Vnitřní

řád ŠD a činnost školní družiny (hrubé a vulgární vyjadřovaní, nerespektování pokynů vychovatelky apod.) , může být rozhodnutím ředitelky školy ze školní družiny podmínečně vyloučen či vyloučen. Podmínečné vyloučení je možné dle rozhodnutí ředitelky školy až na 2 měsíce. Pokud se bude žák uplynutí lhůty podmínečného vyloučení nebude chovat dle platného Vnitřního řádu ŠD, nebude – li dodržovat pravidla chování uvedená va Vnitřním řádu ŠD a jinak se prohřešovat proti pravidlům slušného chování a bezpečnosti, bude bezpodmínečně vyloučen ze ŠD.

    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení Vnitřního řádu ŠD  vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).

f) Žák se ke spolužákům chová slušně, ohleduplně a nesmí narušovat nevhodným chováním průběh aktivit.

g) Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti (sportovní oblečení a obuv na tělovýchovné aktivity, pracovní zástěry, oděv na vycházky, který odpovídá charakteru počasí apod. ). 

h) Ze ŠD odcházejí žáci pouze podle závazných pokynů zákonných zástupců, které  jsou zapsány na přihlášce do ŠD nebo dle písemného sdělení zákonného zástupce pro daný den.

i) Žák se chová slušně ke všem osobám, s nimiž v rámci docházky do ŠD přichází do styku, k dětem i k dospělým a dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků školy.

 

7. Práva žáků ŠD

 

a) Při odpočinkovém zaměstnání mohou žáci ovlivňovat společnou činnost výběrem her a aktivit, mohou přiměřenou formou vyjádřit svůj názor k činnosti, mohou být iniciátory náplně a programu ŠD.

b) Žák má právo využívat všechna zařízení a vybavení ŠD.

c) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v ŠD.

d) Žák má právo na speciální péči v rámci možností ŠD jedná li se o žáky handicapované nebo se speciálními vzdělávacími potřebami

e) Žák  má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně formovaly jeho morálku.

f) Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj.

g) Žák má právo požádat o pomoc vychovatelku či jiného pracovníka školy , jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni či v pocitu ohrožení apod.

    

 

8. Povinnosti zákonných zástupců

 

a) Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku do ŠD (včetně uvedení rozsahu docházky a způsobu odchodu ze ŠD).

b) Seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a akceptovat  jej.

c) Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v ŠD.

d) Uhradit poplatek za pobyt dítěte v ŠD ve stanoveném termínu ( vy výjimečných a odůvodněných případech lze domluvit splátkový kalendář s ředitelkou školy).

e) Neprodleně informovat vychovatelky o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáka v ŠD.

f) Oznamovat vychovatelkám změny údajů uvedených v přihlášce, zejména aktuální telefonické kontakty, změny ve způsobu a času odchodu žáka ze ŠD - písemnou formou.

g) Respektovat, že vyzvednutím nebo samostatným odchodem žáka je pobyt žáka pro tento

den ukončen. Není možný opakovaný návrat do ŠD.

h) Zajistit stravování  žáka vzhledem k délce jeho pobytu v ŠD.

i) Na vyzvání vedení školy se osobně zúčastnit projednávání závažných

otázek týkajících se pobytu  žáka v ŠD.

j) Respektovat provozní dobu ŠD, zabezpečit vyzvednutí žáka ze ŠD do 17:00 hod.

k) Zákonný zástupce nebo osoba zmocněná je povinna poskytnout součinnost při požádáni o prokázání totožnosti.

 

 

9. Práva zákonných zástupců

 

a) Být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty a podněty.

b) Být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, jeho chování v době pobytu v ŠD.

c) Odhlásit žáka ze ŠD v pololetí (ve výjimečných a odůvodněných případech lze i koncem měsíce) a to písemnou formou.

d) Kontakt zákonných zástupců s vychovatelkou je možný během provozu ŠD (při předávání dítěte) nebo lze využít emailovou korespondenci (kontakty na jednotlivé vychovatelky či vedení školy naleznete na www.zsceladna.cz). Také lze využívat deníčky žáků.

e) Informace, které zákonný zástupce žáka uvede v přihlášce do ŠD jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

10. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 

a) Do ŠD nesmí žák nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz spolužákům, rovněž nesmí nosit cenné předměty a větší obnosy peněz. Mobilní telefony používá jen v nutném případě tak, aby nerušil vzdělávání ostatních žáků. Ztráty věcí hlásí žák neprodleně přítomné vychovatelce. Žák dbá na dostatečné zajištění svých věcí a odkládá osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

b) Žák je povinen hlásit vychovatelce jakékoliv své poranění či úraz nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví .

c) Ve všech prostorách ŠD (a všech prostorách školy) platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek.

d) Pokud žák zjistí nějakou závadu, či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob, je povinen informovat o této skutečnosti přítomnou vychovatelku.

e) Pokud žáci ŠD využívají odborných učeben jsou povinni dodržovat provozní řády těchto odborných učeben.

f) Je přísně zakázáno vylézat a vyklánět se z oken. Také je zakázáno cokoli vyhazovat a vylévat z oken nebo házet do oken. Větrání se provádí pouze za přítomnosti vychovatelky.

Žáci nesmí stát na parapetních deskách, manipulovat se žaluziemi, vyklápět okna či otvírat díly oken.

g) Žákům je v prostorách školy zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickým vedením, otevřeným ohněm, interaktivními tabulemi a veškerými počítači bez dozoru vychovatele či jiného pedagogického pracovníka.

h) Pokud se činnost ŠD uskutečňuje mimo budovu školy pak se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.

i) Po dobu nepřítomnosti žáka v ŠD (pobyt v kroužku apod.) neodpovídá vychovatelka za jeho bezpečnost.

j) Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáka a v případě náhlého onemocnění žáka informuje bez zbytečných průtahů zákonné zástupce postiženého žáka, který zajistí jeho vyzvednutí ze ŠD ( v co nejkratší možné době). Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc a neprodleně tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům. Úraz  nahlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů.. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který konal pedagogický dozor na místě v době úrazu, byl jeho svědkem nebo se o něm dozvěděl první.

k) Vychovatelky ŠD provedou poučení žáků o bezpečnosti, chování a ochraně zdraví při probytu v ŠD na začátku školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků se provede záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce (třídní knihy).

l) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

m) Před akcemi, které se konají mimo areál školy či jeho bezprostředním okolí poučí doprovázející vychovatelka žáky o bezpečnosti chování a ochraně zdraví a provede o tomto poučení záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce. 

m) Žák s akutním infekčním onemocněním  do ŠD nepatří.

11. Dokumentace

V ŠD se vede tato dokumentace:

- evidence přijatých žáků (přihlášky žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce),

- přehled výchovné vzdělávací práce

- docházkový sešit (zde je zaznamenán příchod a odchod žáků v ranním provozu ŠD, mimořádná  účast žáků, kteří nejsou zapsání do ŠD ),

- Vnitřní řád školní družiny,

- celoroční plán činnosti,

- ŠVP pro zájmové vzdělávání

 

 

 

12.Stanovení výše úplaty

 

Vychází ze zákona 561/2004 Sb. § 121, ods. 1, § 123 ods. 5 a podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. § 11 a § 14 ve znění pozdějších předpisů.

 

a) Výše příspěvku

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na jedno dítě zapsané k pravidelné docházce je uveden v příloze č.1.

 

 b) Osvobození od příspěvku

 Osvobozen od příspěvku bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek ( §20, ods. 1 zák. C. 117/ 1995 Sb. O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( § 37 – 39 a § 43 zák. C. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Tuto skutečnost však musí prokázat řediteli školy.

 

c) Splatnost a způsob úhrady příspěvku

Příspěvek na vzdělávání v ŠD je splatný ve dvou ročních splátkách :

1. Splátka do 15. 10. příslušného školního roku,

2. Splátka do 15. 2. příslušného školního roku.

Vyúčtování příspěvků za celý školní rok bude provedeno nejpozději do 15. 6. na daný školní rok. Platbu příspěvku lze uskutečnit v hotovosti na sekretariátu školy nebo převodem na účet školy č. 181418130/0300 ( do zprávy pro příjemce zákonný zástupce uvede jméno a příjmení žáka).

 

 

 

S tímto vnitřním řádem ŠD jsou zákonní zástupci i žáci seznámeni na začátku docházky žáka do ŠD a zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas s jeho dodržováním.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Satinská                                                                                    Bc. Martina Marková

  ředitelka školy                                                                                         vedoucí  vychovatelka

 

 

 

 

 

 

Vnitřní předpis je uveřejněn na :      www.zsceladna.cz

                                                           u vychovatelek ŠD

                                                           vývěska ŠD Čeladná

                                                           ředitelství ZŠ Čeladná


příloha č.1

školní družina – výše příspěvku

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

 na jedno dítě zapsané k pravidelné docházce do ŠD

 

tarif

zahrnuje

platba

základní tarif

A

celodenní provoz ŠD

(ranní + odpolední provoz)

1 měsíc ……………250 Kč

září – prosinec 1 000 Kč

leden – červen 1 500 Kč

snížený tarif

B

ranní provoz ŠD

(pouze tzv. ranní družina)

1 měsíc ……………100 Kč

září – prosinec 400 Kč

leden – červen 600 Kč

snížený tarif

C

zkrácený pobyt v ŠD

( čekání na kroužky apod.,

max. 1,5 hod. denně)

1 měsíc ……………100 Kč

září – prosinec 400 Kč

leden – červen 600 Kč

 

Ø  při sníženém tarifu hodiny pobytu žáka v ŠD nelze sčítat

Ø  pobyt žáka, který není přihlášen do ŠD je možný ve výjimečných případech a to dle aktuálního počtu přítomných žáků v ŠD vzhledem k její kapacitě (jednorázový pobyt). Poplatek 20 Kč za každou započatou hodinu pobytu žáka v ŠD je zákonný zástupce povinen uhradit u vychovatelky ŠD při vyzvednutí žáka ze ŠD. 

 

 Školní rok 2015/2016Akce SBĚR STARÉHO PAPÍRU právě odstartovala. Výtěžek pošleme Verunce - sportovní lyžařce, které je následkem vážného úrazu odkázána na invalidní vozík.
Pro nejlepší sběrače jsou připraveny odměny. A to ještě není vše - pro každého žáka, který donese do školy 50 kg papíru je připraven oblíbený ŽOLÍK (vyhněte se některé z nepříjemných školních povinností.


Příběh Veroniky


Školní družina je pro děti otevřená i dva týdny v létě. Pokud máte zájem strávit je s námi.
větší obrázek


Přihláška na tábor ke stažení zde, ve formátu pdf.
Prosíme rodiče, aby dali dětem náhradní oblečení pro pobyt venku v zimním období (čepice, rukavice, oteplovačky, kombinézy, náhradní ponožky…).

Oblečení si děti mohou uložit buď v šatně a nebo na jiném místě k tomu určeném (police určené pro ŠD ve stravovacím traktu).Změna provozní doby školní družiny

Od pondělí 21. září dochází k úpravě provozní doby školní družiny (ke zkrácení provozu z 18:00 na 17:00).

Provozní doba ŠD platná od 21. 9. 2015:

ranní 6:30 - 7:45
odpolední 11:40 - 17:00

Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče, pod následujícím odkazem si můžete stáhnout a vytisknout přihlášku do školní družiny na školní rok 2015/2016.

Přihláška - ve formátu pdfŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
ZŠ Čeladná, příspěvková organizace
ŠKOLNÍ DRUŽINAVnitřní řád školní družinyŠkolní družina

Je zaměřena na:

- odpočinkovou a relaxační činnost

- vycházky a pobyt v přírodě

- hudební, pohybovou a výtvarně-estetickou činnost

V současnosti je vedena paní Martinou Markovou.