Pokračujeme dál v náplni projektu „Všichni za jednoho“.

První pololetí se přehouplo a my jsme se směle pustili do druhé poloviny školního roku. V oblasti prevence rizikových forem chování máme za sebou další plánované akce. V rámci projektu „Všichni za jednoho„ absolvovali v měsíci březnu našich pedagogové seminář na téma „Komunikace s dysfunkční rodinou“. Vzhledem k obsáhlosti tématu budeme ve vzdělávání pokračovat. Druhé setkání nás čeká v dubnu a věříme, že pro všechny zúčastněné pedagogy bude stejně příjemné jako první seminář.

Besedy s Policií ČR

Na druhé pololetí školního roku jsme v rámci prevence rizikových forem chování zajistili pro žáky besedy s Policií ČR. Setkání probíhala vždy v dopoledních hodinách. Témata besed byla zvolena dle věku dětí, např. Klima třídy, Nebezpečný internet, Právní podvědomí a další. Besedy lektoroval Vrchní inspektor Mgr. Vlastimil Starzyk z preventivního a informačního oddělení Frýdek-Místek.

První beseda se konala 2. února, byla určena pro žáky 2. a 6. třídy. Žáci prvního stupně si povídali na téma Bezpečnost a ochrana zdraví. Na závěr besedy dostali paní učitelky i žáci malý dáreček, Knihu policejních příběhů. Děti si příběhy moc oblíbily a předčítání krátkých příběhů se stalo pravidelnou součástí výuky.

Besedy pro 3. a 7. třídu se konaly 16. února. Pozvaný policista seznámil děti velmi milou formou s úkoly a funkcí policie. Děti si zopakovaly základní pravidla silničního provozu, jak si správně vybavit jízdní kolo, či důležitost přilby při jízdě na kole. Děti dostali Ajaxův zápisník, ve kterém si mohou v průběhu celého školního roku plnit různé úkoly a přečíst si spoustu zajímavých informací o Policii ČR. Žáci 7. třídy měli na programu téma Právní podvědomí. Byly zdůrazněny normy společnosti, stupně trestů, právní zodpovědnost a další. Celé povídání bylo doplněno příklady z praxe, které žáci se zaujetím poslouchali.

Dne 16. března se žáci 5. a 8. třídy zúčastnili besedy na téma Nebezpečný internet. Páťáci si více povídali a diskutovali o tom, jaká jsou rizika internetu, jak se bezpečně chovat na internetu, nástrahy facebooku a také jak se bránit a na koho se obrátit v případě, že se na internetu setkají s náznaky šikany či virtuálního obtěžování. Povídání bylo doplněno krátkými video ukázkami.

V osmé třídě žáci shlédli film o nástrahách facebooku, kyberšikany a stalkingu (sledování). Celý film byl doplněn odborným komentářem, což bylo pro žáky velmi přínosné. Besedy s Policií se vydařily a těšíme se na další setkání.

Mgr. Michaela Mohylová

I. Název programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015
II. Kód programuŠMS/P
III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotaceVyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje
IV. Cíle a priority programu (účelové určení) Podporované aktivity musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.
Délka trvání projektu: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015