Prevence rizikového chování na Základní škole Čeladná

Hlavním cílem primární prevence na naší škole je zabránit výskytu rizikového chování a co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky. Jejím základním principem je výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností včetně zvládání zátěžových situací.

Nejčastěji do konceptu rizikového chování řadíme šikanu a násilí ve školách, včetně dalších forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.) a další. Náš preventivní tým (metodik prevence, třídní učitelé, výchovný poradce a speciální pedagog) se při své práci opírá o širokou síť spolupracovníků i z oblasti mimoškolní (např. o pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, pediatry, kurátory, policii ČR a další.).

Velkým úspěchem v oblasti prevence je pro naši školu přidělení dotace Moravskoslezského kraje na projekt „Všichni za jednoho“. Tento projekt bude realizován během celého školního roku 2014/15 a bude zaměřen především na vztahy mezi vrstevníky, komunikaci pedagogů s dysfunkční rodinou a vedení třídnických besed. Prvním realizovaným programem bude Adaptační pobyt žáků druhých a šestých tříd, který se uskuteční ve dnech 8. – 10. 10. 2014. Cílem této akce je sblížení se spolužáky a stmelení kolektivu prostřednictvím zkušenostních her a navázání vztahu s třídním učitelem. Program odpovídá požadavkům ŠVP v oblasti prevence sociálně patologických jevů a je připraven ve spolupráci s Centrem outdoorových programů Jihlava, třídních učitelů, speciálního pedagoga a metodikem prevence.

Naše škola již řadu let spolupracuje s PPP, odborem péče o dítě, SPC, SVP Frýdek -Místek, OSPOD Frýdlant nad Ostravicí. Této spolupráce si velice vážíme a i v tomto školním roce budeme v této činnosti nadále pokračovat.

Nedílnou součástí projektu „Všichni za jednoho“ a současně snaha o zkvalitnění práce našich pedagogů je oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci výchovy a prevence sociálně patologických jevů. Proto jsme se rozhodli do projektu zařadit program pro pedagogy na téma „Komunikace s disfunkční rodinou“, který bude realizován Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku –Místku v měsících leden 2014 a březen 2015.

Během celého školního roku 2014/15 bude věnována pozornost především práci s žáky v rámci třídnických besed, které budou zaměřeny na práci v komunikativních kruzích, pedagogické pozorování v jednotlivých hodinách dle metodického pokynu pro práci s problémovými žáky v oblasti prevence rizikových forem chování.

Dále bychom neměli opomenout také konzultace s rodiči a dlouhodobé sledování žáků, kteří mohou být ohroženi negativními jevy.

Mgr. Michaela Mohylová

I. Název programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015
II. Kód programuŠMS/P
III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotaceVyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje
IV. Cíle a priority programu (účelové určení) Podporované aktivity musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině.
Délka trvání projektu: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015